© Flemming Lönqvist

Nyheder og anden orientering

Hurtige og korte nyheder og orientering vil blive givet her På startsiden er kun anført nyheder fra i år. Ved klik på rød knap i venstre side, kan du se arkivet med nyheder fra tidligere år og det "gamle" system. Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i dag, da oplistnin- gen mere har karakter af historik. Bemærk, at generalforsamlingen har besluttet, at der fra 2012 kun udsendes meddelel- ser, herunder indkaldelser og referater, via vores hjemmeside. Fremfor løbende at skulle frekventere vores hjemmeside for at se om der skulle være nyt kan du få en mail, når der sker opdateringer på vores hjemmeside. Tilmeld dig denne ordning ved klik på knappen (Brug evt. Ctrl+klik, hvis du har blokering af POP-op vinduer slået til). Din mail-adresse beskyttes så andre ikke kan få kendskab til den.
 Tilmeld Mail-liste Tilmeld Mail-liste
18. juli 2019

Undgå nabokonflikter - guide om Hegnsloven

Fra tid til anden bliver bestyrelsen kontaktet, når der er uenigheder om det fælles hegn naboerne imellem. Reglerne om dette reguleres af Hegnsloven der kan være meget kompleks at læse og forstå. Det er vi ikke ene om at erfare og derfor har Tanja L. Bjerggaard fra “Din-Bolighandel”, som er ejendomsmægler, MDE, Jurist, beriget os med en nem, overskuelig og glimrende guide om, hvordan Hegnsloven fungerer. Du kan læse den online eller downloade den som PDF (klik på ønsket link). Den findes også i vores Downloads sektion under ‘Øvrige’. I forhold til skel ud mod offentlig vej, sti eller fælles arealer er der tale om “eget hegn”, der betyder at ‘hegnet’ skal holdes helt på egen grund og ikke må række ud over skellinjen. Det betyder også at hække skal beskæres så de ikke går udover skellinjen. 9. maj 2019

Fortsat fældninger

I løbet af maj / juni måned vil vores skoventreprenør igangsætte 2. etape af vores fældnings- og beskæringsprojekt. 2. etape bliver ca. 50% mere omfattende end 1. etape. Når den etape er tilendebragt vil bestyrelsen vurdere om der akut er behov for flere etaper i år eller om vi kan begynde at planlægge en løbende årlig vedligeholdelse og beskæring. 17. marts 2019:

Nyhedsbrev - referat fra GF 2019

Så er der under Downloads udgivet årets 2. nyhedsbrev, der - som det væsentligste - indeholder referat fra den ordinære generalforsamling den 5. marts 2019. Du kan også tilgå det, ved at klikke på dette direkte link, 14. marts 2019:

Udskiftning i bestyrelsen

Ayoe Kilbak har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Henning Bagger ind- træder derfor som bestyrelsesmedlem i resten af Ayo’s valgperiode (til marts 2020). 7. marts 2019:

Ny asfalt på vejene samt rep. af fortove.

Kommunens Plan- og Teknikudvalg har i dag godkendt forvaltningens indstilling om ny asfaltbelægning på en række af de kommunale veje. I vores område kommer det til at dreje sig om stamvejene Dysse- gårdsvej og Damvej (blå og grøn markering på kortet). Men der er dét “problem” at der i forhold til eksisterende fortoves niveau ikke er plads til et nyt asfaltlag på selve vejen. Derfor har man besluttet at erstatte de eksisterende fortove af SF-sten (og græs- armeringssten) med et helt nyt fortov med egentlig kantsten samt rigtige fortovsfliser. Herefter kan selve vejen forsynes med et nyt lag asfalt. Der vil også blive lavet et mere naturligt vejforløb af Dyssegårdsvej, som markeret med grønt. Damvej (blå markering) vil derved få “udkørsel” i Dyssegårdsvej. Der vil efterfølgende blive vurderet, om yderligere foranstaltninger, eventuelt skal laves for at dæmpe hastigheden. Bl.a. vil der givetvis blive foretaget en trafiktælling og hastighedsmåling. Arbejdet er planlagt udført i år. 28. februar 2019:

Træfældningerne godt i gang

Der nu sket en hel del på fællesarealerne. Skovfolkene er ved at have tilendebragt første etape af renoveringsprojektet med træfæld- ninger. Det har afstedkommet en hel del brænde, som er placeret rundt omkring i stabler. Dette ud- mærkede pejsebrænde er til medlemmernes fri disposition og kan afhentes efter “først til mølle”- princippet. Når jord- og græsbund er tilstrækkelig tør og hård, kan vi godt acceptere at almindelige person/varebiler (evt. med trailer) kører ind på området for at laste brændet. Det gør det trods alt nemmere. Men vær opmærksom på, at der ikke afsættes hjulspor eller terrænnet på anden måde ødelægges. Der skal formentlig nok gå 2-3 uger endnu, før terrænnet er tilstrækkelig hårdt og tørt (fsv. der ikke kommer meget vådt vejr i mellemtiden). Medtag evt. kædesav. hvis du har behov for at skære stammerne op i mindre stykker. 16. februar 2019:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 5. marts 2019 kl. 19:00 i Gnisten på Nyvej 38. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2018 samt budgetforslag 2019 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. 16. februar 2019:

Om den kommende kontingentopkrævning

Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS til dem vi har regi- streret som ejere pr. 1. marts 2019. Der har i det seneste år været gang i bolighand- len og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejerforeningen får besked om ejerskiftet, da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra. Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2018, bør man have modtaget en velkomsthilsen fra Grundejerforeningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet registreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med gebyrer osv. og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger, men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til post@dygrfor.dk. Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Tilmelding kan ske ved at klikke her. Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkræv- ningsgebyr, så skal kontingentet indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til post@dygrfor.dk så får du oplyst det kontonr. du skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan undlade at udsende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostninger som er årsag til gebyret. 15. februar 2019

Hjemmesiden er blevet redesignet.

Velkommen til 4. version af vores hjemmeside. Den er blevet redesignet helt fra bunden for at imødekomme tidens krav om et “moderne” design. Den har stadig samme indhold. Der er anvendt en anden typografi, der skulle gøre det hele lidt mere læsbart. Alle historiske referater er selvfølgelig ført med over, så vi - med denne hjemmeside - bibeholder historikken i vores forening. Hermed er referater fra de seneste 28 år tilgængelige. Den første version af vores hjemmeside, så dagens lys i marts 2001. Den blev fornyet ifm. kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 og sidst redesignet ved hjemmesidens 10 års jubilæum i marts 2011 og her kommer så 4. version. 21. januar 2019:

Fældning og beskæring af træer og buske

Vi har truffet aftale med en skoventreprenør om en kraftig beskæring og udtynding blandt de mange træer på vores fællesarealer. Dette store arbejde vil blive delt op i etaper og den første etape påbegyndes i februar, når vejrforholdene tillader det og jordbunden ikke er for blød. Første etape kommer til at omfatte "Kælkebakken", "Skoven", "Fodboldbanen" og den gamle "legeplads". Vi vil herefter løbende aftale de næste etaper i takt med mulighederne, både de praktiske og økonomiske. Gratis brænde De fældede træer vil så vidt muligt blive skåret op i mindre stykker og efterladt i bunker forskellige steder på fællesarealerne. Det vil være frit for medlemmerne at tilegne sig disse træstykker til pejsebrænde. I den forbindelse må der dog ikke ske færdsel med motorkøretøjer på fællesarealerne, men eventuel trailer kan køres til nærmeste stiforbindelse og så kan brændet fragtes dertil med trillebør etc. Med skoventreprenøren er det derudover aftalt at afsavede grene og kviste hugges til flis og spredes relevante steder på vores område. 21. januar 2019:

Forslag til den kommende generalforsamling

Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et så- dant forslag fremsættes skriftligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne blive behandlet. Mail forslaget til post@dygrfor.dk.Umiddelbart efter 15. februar udsendes så indkaldelse til generalforsamlingen, der forventes afviklet den 5. marts. Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør forsla- get også indeholde en ide om, hvordan det evt. finansieres. Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fastsætte administrative rutiner kan ikke behandles. Velkommen til 2019 Nyhedspunkter fra 2018 er flyttet til nyhedsarkivet (vælg på knappen til venstre).
Nyheder tidligere år Nyheder tidligere år
Tilbage til toppen Tilbage til toppen
PDF-Filer En del af dokumenterne på vores hjemmeside er i PDF-format og kræver at man har en “Læser” in- stalleret på sin PC. Adobe - som er opfinder af PDF- formatet stiller en sådan læser gratis til rådighed. Den kan down- loades ved klik på knappen under her: