© Flemming Lönqvist

Nyheder og anden orientering

Hurtige og korte nyheder og orientering vil blive givet her På startsiden er kun anført nyheder fra i år. Ved klik på rød knap i venstre side, kan du se arkivet med nyheder fra tidligere år og det "gamle" system. Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i dag, da oplistnin- gen mere har karakter af historik. Bemærk, at generalforsamlingen har besluttet, at der fra 2012 kun udsendes meddelel- ser, herunder indkaldelser og referater, via vores hjemmeside. Fremfor løbende at skulle frekventere vores hjemmeside for at se om der skulle være nyt kan du få en mail, når vores hjemmeside har opdateringer med vigtig information. Til- meld dig denne ordning ved klik på knappen (Brug evt. Ctrl+klik, hvis du har blokering af POP-op vinduer slået til). Din mail-adresse beskyttes så andre ikke kan få kendskab til den.
 Tilmeld Mail-liste Tilmeld Mail-liste
27. september 2022:

Forslag til ændrede vedtægter

Strenge regler i forbindelse med GDPR-regler og Hvidvasklovgivning gør den prak- tiske drift af foreningslivet noget mere vanskeligt og kompliceret end tidligere. Vi har derfor løbende tilpasset os denne praktiske udførelse. Vi har navigeret inden for nu- værende vedtægters bestemmelser, om end man må sige at vedtægterne ikke læn- gere afspejler den nye virkelighed. På andre områder trænger vedtægterne også til lidt modernisering, så de harmone- rer bedre i forhold til den måde foreningen rent praktisk drives på i dag. Dette er en høringsproces Vi vil derfor til næste ordinære generalforsamling i marts 2023 fremlægge et forslag til ændrede vedtægter. Allerede nu vil du kunne læse forslaget som vi har udarbej- det det. Der er her tale om en høringsproces, hvor vi beder jer medlemmer om at komme med eventuelle ændringsforslag til det fremlagte. Disse forslag vil så blive vurderet og eventuelt indarbejdet i det endelige forslag, der fremlægges forud for generalforsamlingen. Ændring af vedtægter kan være en lidt besværlig proces, idet en vedtagelse kræver at mindst halvdelen af medlemmerne (44) er til stede og at mindst 2/3 af fremmødte stemmer for ændringen. Kan disse 2 kriterier ikke opfyldes skal indkaldes til en ek- straordinær genereralforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte (ingen antalsbegræns- ning) skal stemme for. Men der er også - i gældende vedtægter - mulighed for at afgive sin stemme pr. fuld- magt til bestyrelsen, hvis man ikke har muighed/tid til selv at møde op på generalfor- samligen. Mere om dette vil fremgå når det endelige forslag fremlægges. Det er vigtigt for os at præcisere, at forslaget om vedtægtsændringer er en tydeliggø- relse og at der ikke er ændringer, der indskrænker eller forpligter medlemmerne mere eller mindre end i dag. Forslaget - med vores kommentarer og begrundelser - kan læses/downloades her. 17. marts 2022:

Træer fældes – gratis brænde

I ugen der starter mandag den 4/4, vil der blive fældet de træer langs banelinjen, som var udpeget til at kunne udgøre en risiko for togdriften. Alle fældede træer vil blive skåret op og henlagt i mindre håndterbare stykker og kan – af medlemmerne – frit afhentes til brug i pejs etc. KUN let bilkørsel (med eller uden trailer) er tilladt, hvis jorden er hård nok og der altså ikke efterlades hjulspor. Mang- lende overholdelse af dette vil kunne sanktioneres med erstatningskrav. Vi er også opmærksom på at et stort træ er væltet under den nylige storm “Malik” og ligger ind over “Indianerstien”. Dette vil også blive skåret op. 16. marts 2022:

Referat fra ordinær generalforsamling

Download referatet fra den ordinære generalforsamling 10. marts her. 16. februar 2022:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 10. marts 2022 kl. 19:00 i Gnisten på Nyvej 38. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2021 samt budgetforslag 2022 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. 31. januar 2022

Om den kommende kontingentopkrævning

Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS til dem vi har regi- streret som ejere pr. 1. marts 2022. Der har i det seneste år været gang i bolighand- len og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejerforeningen får besked om ejer- skiftet, da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra. Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2021, bør man have modtaget en vel- komsthilsen fra Grundejerforeningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet registreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med geby- rer osv. og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger, men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til post@dygrfor.dk. Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Tilmelding kan ske ved at klikke her. Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkræv- ningsgebyr, så skal kontingentet indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til post@dygrfor.dk så får du oplyst det kontonr. du skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan und- lade at udsende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostninger som er årsag til gebyret. 31. januar 2022:

Forslag til den kommende generalforsamling

Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et så- dant forslag fremsættes skriftligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne blive be- handlet. Mail forslaget til post@dygrfor.dk. Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør forsla- get også indeholde en ide om, hvordan det evt. finansieres. Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fast- sætte administrative rutiner kan ikke behandles. ----------------------------- Velkommen til 2022 Nyhedspunkter fra 2021 er flyttet til nyhedsarkivet (vælg på knappen til venstre).
Nyheder tidligere år Nyheder tidligere år
Tilbage til toppen Tilbage til toppen
PDF-Filer En del af dokumenterne på vores hjemmeside er i PDF-format og kræver at man har en “Læser” in- stalleret på sin PC. Adobe - som er opfinder af PDF- formatet stiller en sådan læser gratis til rådighed. Den kan down- loades ved klik på knappen under her: